Kamerapolicy

 • Sthlm01

Information om behandling av personuppgifter genom videoövervakning

Med denna informationstext vill Skanska Fastighets AB Sthlm 01 förklara hur vi behandlar personuppgifter om dig som vistas i kameraövervakade utrymmen tillhörande fastigheten Mårtensdal 13 och hur vi ser till att personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt och enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi är angelägna om att skydda och respektera din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå vid behandling av personuppgifter.

1  Personuppgiftsansvarig

 • Skanska Fastighets AB Sthlm 01 (org. nr. 559144-4962), nedan kallat ”Bolaget”, är fastighetsägare och ansvarig för personuppgiftshanteringen som utförs av oss. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i punkten 5 nedan.

2  Bolagets behandling av dina personuppgifter

 • 2.1 Vilka personuppgifter behandlas och varför?
  • 2.1.1 De personuppgifter som behandlas är videoupptagningar. Vid utredning av misstanke om brott kan även namn, personnummer och kontaktuppgifter komma att behandlas.
  • 2.1.2 Syftet med videoövervakningen och därmed personuppgiftsbehandlingen är att säkerställa en trygg miljö i obevakade utrymmen, samt att förebygga och avvärja brottslighet, företrädesvis stöld, vandalism och personrelaterad brottslighet som misshandel. Syftet är vidare att kunna använda materialet i bevishänseende vid utredning av lagöverträdelser.
  • 2.2 När raderas uppgifterna?
  • 2.2.1 Uppgifterna raderas automatiskt efter tre dagar. Raderingen sker genom överspelning. Vid utredning av lagöverträdelser lagras relevant videosekvens under den tid som är nödvändig för utredningen.
  • 2.2.2 Inga uppgifter om dig kommer att sparas under längre tid än vad som är nödvändigt eller på ett sätt som inte är förenligt med lag.
  • 2.3 Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
  • 2.3.1 Bolaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
  • 2.3.2 Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på en så kallad intresseavvägning, det vill säga att Bolaget har ett berättigat intresse att få behandla uppgifterna för ett visst ändamål och behandlingen bedöms inte kränka din personliga integritet.

3  Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

 • 3.1 Bolaget kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som till exempel polismyndighet, övrigt rättsväsende eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
 • 3.2 Bolaget kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 3.

4  Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

 • 4.1 Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till att få dina uppgifter flyttade till ett annat bolag, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Observera dock att vi kan komma att fortsätta att behandla dina personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna följa gällande lagstiftning eller när vi har ett berättigat intresse.
 • 4.2 För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan i punkt 5.
 • 4.3 Du har rätt att när som helst inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

5  Kontaktinformation

 • Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Remulus Sthlm New 01 AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via följande uppgifter:

Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB
Att: Data Protection Manager (DPM)

Adress: Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm
Tel: 010 – 448 00 00
E-post: dpm_bucdn@skanska.se